ประดิษฐกรรมไม้เหลือใช้
    
วัดบรรพตาราม
 
 <<<ประกาศเทศบาลตำบลซับสมอทอด ให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่าน ยื่นแบบและชำระภาษีตามกำหนด ดังนี้ >>>ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้น เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี >>>ภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้น เดือนมีนาคม ของทุกปี >>>ภาษีบำร
 
 
 
 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณปี 2556  
 

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

สำหรับงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)  เอกสารเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ ดูรายละเอียดได้ที่นี้>>>>

http://www.mict.go.th/comprice/main.php?filename=index

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 มี.ค. 2556 เวลา 06.07 น. โดย คุณ สุวรรณ เจริญพร

ผู้เข้าชม 466 ท่าน