หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลซับสมอทอด
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลซับสมอทอด
นางชฎาวรรณ ศรีมงคล
ปลัดเทศบาลตำบลซับสมอทอด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดบรรพตาราม
เทศบาลตำบล
ซับสมอทอด
อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
1
2
3
4
5
เซรามิก บึงสามพัน
    

วัดบรรพตาราม
 
 
   

 
    
 
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1387  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3317  [ 12 พ.ค. 2565 ]
ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) กม. มท 0804.6/ว1383 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 12 (MU Safe School Virtual Workshop 12) กศ. มท 0816.3/ว1379  [ 12 พ.ค. 2565 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนเมษายน 2565 สน.คท. มท 0808.2/ว1378 [เอกสาร]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2565 สน.คท. มท 0808.2/ว1377 [เอกสาร]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่รับการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 การประเมิน SAR และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 กศ. มท 0816/ว1381  [ 12 พ.ค. 2565 ]
ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1382  [ 12 พ.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษีป้ายของโรงเรียนเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สน.คท. มท 0808.3/ว3336  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว1364 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
    
 
     
 
 
  ในปีงบประมาณ 2565 (1ต.ค.2564-30ก.ย.2565)ท่านมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลซับสมอทอดด้านไหนมากที่สุด
  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม
  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  การพัฒนาด้านเศรษกิจ
  การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิต
  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
 
 
    
 
เทศบาลตำบลซับสมอทอดได้จัดทำประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลซับสมอทอด ประจำปี ๒๕๖๕ ตรวจสอบได้ที่ เว็บไซต์เทศบาลตำบลซับสมอทอด เมนูข่าวประชาสัมพันธ์
 
        
 
ประกาศเทศบาลตำบลชับสมอทอด เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประกอบการจัดทำแผ [ 21 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 144 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าาง “ภาษีที่ดิน ช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาชาติ” [ 12 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 238 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลซับสมอทอด ประจำเดือน ธันวาคม 2559 [ 3 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 164 
ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ [ 11 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 3 
ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ [ 11 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 3 
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี [ 11 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 2 
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลซับสมอทอด [ 28 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 21 
“อำเภอบึงสามพันร่วมใจสู้ภัยโควิด 19” [ 19 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 22 
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฉบับที่ 5 (23/256 [ 12 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 36 
การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดขอ [ 9 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 28 
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๕ [ 13 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 49 
ประกาศให้ตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๕ [ 30 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 198 
การจัดประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 [ 11 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 4 
ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับปีภาษี 2565 [ 6 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 49 
ขอให้กับประชาชน ระวังอันตรายจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมชื่งอาจทำใ [ 6 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 38 
ประกาศผลโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยเทศบาล ๒๔/๕รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด [ 21 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 47 
ประกาศผลโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยเทศบาล ๒๔/๔รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด [ 21 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 38 
ประกาศผลผู้ชนะการซ่อมแซมถนนลาดยางสายซับสมอทอด-วังพิกุล จำนวน 800 ตารางเมตร [ 16 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 108 
ประกาศผลโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ซอยเทศบาล 24 ช่วงบริเวณหน้าบ้านหมออุดม (ตา [ 9 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 114 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยเทศบาล 24/4รายละเอียดตามแบบท [ 7 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 107 
 


จ้างซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 ซุ้ม โดยวิธ [ 12 พ.ค. 2565 ]ซื้อชุดนักกีฬาและเวชภัณฑ์ เข้าร่วมโครงการจัดการแข่ [ 11 พ.ค. 2565 ]

         
 
      
 
    
 
หัวข้อชื่อ การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลซับสมอทอด ประจำปีงบป [ 25 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 385 
โลโก้กองทุนประกันสุขภาพชุมชน [ 23 เม.ย. 2556 ]   อ่าน 1400 
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลซับสมอทอด [ 23 เม.ย. 2556 ]   อ่าน 1203 
    
 
 
 
บริการประชาชนออนไลน์
CLICK
 
 
ที่ พช 0023.3/ว 222 แนวทางการให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีม่วงเข็มกระตุ้น ขนาดครึ่งโดส ผ่านระบบสถานศึกษ  [ 12 พ.ค. 2565 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 223 โครงการพัมนาทักษะทางด้านกีฬาคาราเต้โดเพื่อความเป็นเลิศในโรงเรียน สำหรับนักเรียนใ  [ 12 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.2/ 384 การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรอพนักงานครูและบุคลา  [ 12 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.2/ ว 2541 การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางการวิชาการ) กรณีเย  [ 12 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 2476 เร่งรัดการใช้จ่ายและส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาส [ แนบ1 ]  [ 11 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 216 เพิ่มจำนวนรุ่นการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบีย  [ 11 พ.ค. 2565 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 217 การอบรมพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5  [ 11 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 220 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประ  [ 11 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 2502 การเร่งรัดดำเนินการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดิน  [ 11 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.2/ ว 2505 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (รอบ 2)  [ 11 พ.ค. 2565 ]    
 
 
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2553
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-731-742
เทศบาลตำบลซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 โทรศัพท์ : 0-5673-1742 หรือ 0-5673-2848 โทรสาร : 0-5673-1742 ต่อ 22
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลซับสมอทอด
จำนวนผู้เข้าชม 6,110,987 เริ่มนับ 3 ก.ย. 2553 จัดทำโดย : Naxsolution
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

facebook
ทต.ซับสมอทอด

facebook
ทต.ซับสมอทอด
ทต.ซับสมอทอด