หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลซับสมอทอด
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลซับสมอทอด
นายพีระพงษ์ กมลเสถียร
ปลัดเทศบาลตำบลซับสมอทอด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดบรรพตาราม
เทศบาลตำบล
ซับสมอทอด
อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
1
2
3
4
5
ประดิษฐกรรมไม้เหลือใช้
    

วัดบรรพตาราม
   

 
    
 
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2563 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) เพิ่มเติม [บัญชีสรุป อปท.] [บัญชีรายชื่อใหม่]  [ 25 พ.ค. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อ ของพัสดุ และการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ ด่วนที่สุด  [ 25 พ.ค. 2563 ]
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมืองด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด  [ 25 พ.ค. 2563 ]
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) กรณีนำส่งเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการคืนกรมบัญชีกลาง  [ 25 พ.ค. 2563 ]
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด  [ 25 พ.ค. 2563 ]
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว ด่วนที่สุด  [ 22 พ.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม)  [ 22 พ.ค. 2563 ]
แจ้งแนวทางการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด  [ 22 พ.ค. 2563 ]
    
 
     
 
 
  ในการประชาคมจัดทำแผ่น ประจำปี (พ.ศ.2557 -2559)ท่านต้องการให้เทศบาลพัฒนาด้านในมากที่สุด
  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื่นฐานการคมนาคม
  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  การพัฒนาด้านเศรษกิจ
  การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิต
  การพัฒนาด้านการเมือง- การบริหาร
 
 
    
 
<<<ประกาศเทศบาลตำบลซับสมอทอด ให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่าน ยื่นแบบและชำระภาษีตามกำหนด ดังนี้ >>>ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้น เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี >>>ภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้น เดือนมีนาคม ของทุกปี >>>ภาษีบำร
 
        
 
แบบบัญชีแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลซับสมอทอด อำบึงสามพัน จังหวั [ 18 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 84 
การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด [ 8 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 23 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 29 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 85 
เรื่อง การควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๓ [ 29 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 12 
ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและและเลือกสรรพนักงานจ้า [ 23 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 102 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ [ 23 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 73 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะ หน้าโรงพยาบาลบึงสามพันตาม [ 16 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 41 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2 [ 8 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 132 
ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVI [ 5 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 48 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำ+สนามตะกร้อ หน้าที่ว่าการ [ 3 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 43 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อสร้างตา [ 27 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 64 
รับสมัครนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลซับสมอทอด [ 23 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 42 
ระบบรับสมัครนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชันเทศบาลตำบลซับสมอทอด [ 23 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 73 
เทศบาลตำบลซับสมอทอด งดการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 18 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 48 
การจ่ายเงินผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 11 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 61 
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 11 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 48 
การจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลซับสมอทอด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓ [ 3 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 52 
ภัยเงียบ Covid-19 [ 2 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 67 
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี หรื [ 28 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 69 
ประกาศเปิดเผยราคากลางการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ [ 28 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 48 
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้าง โครงการก่อสร้างและปรับ [ 26 พ.ค. 2563 ]ซื้อค่าวัสดุยานพาหนะ เปลี่ยนล้อรถขยะ 82-6136 โดยวิ [ 21 พ.ค. 2563 ]

         
 
      
 
    
 
โลโก้กองทุนประกันสุขภาพชุมชน [ 23 เม.ย. 2556 ]   อ่าน 1056 
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลซับสมอทอด [ 23 เม.ย. 2556 ]   อ่าน 987 
    
 
 
 
 
พช 0023.5/ว 360 แนวทางการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตราการป้องกันปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโ [ 26 พ.ค. 2563 ]     
พช 0023.3/ว361 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดเล่าเรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 26 พ.ค. 2563 ]     
พช 0023.3/309 การงดจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 26 พ.ค. 2563 ]     
พช 0023.5/ว 2793 การเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรั [ 26 พ.ค. 2563 ]     
พช 0023.5/ ว 2795 1-โครงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื [ 27 พ.ค. 2563 ]     
พช 0023.5/ ว 2795 2-โครงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื [ 26 พ.ค. 2563 ]     
พช 0023.3/ว 2794 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ [ 26 พ.ค. 2563 ]     
พช 0023.5/ว 2800 การนำส่งเงินรายได้ อปท.  [ 26 พ.ค. 2563 ]     
พช 0023.3/ว 2747,2748 1-มติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3/256 [ 25 พ.ค. 2563 ]     
พช 0023.3/ว 2747,2748 2-มติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3/256 [ 25 พ.ค. 2563 ]     
 
 
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2553
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-731-742
หรือ 081-887-7167
เทศบาลตำบลซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 โทรศัพท์ : 0-5673-1742 หรือ 0-5673-2848 โทรสาร : 0-5673-1742 ต่อ 22
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลซับสมอทอด
จำนวนผู้เข้าชม 4,395,812 เริ่มนับ 3 ก.ย. 2553 จัดทำโดย : Naxsolution
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10