หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลซับสมอทอด
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลซับสมอทอด
นายพีระพงษ์ กมลเสถียร
ปลัดเทศบาลตำบลซับสมอทอด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดบรรพตาราม
เทศบาลตำบล
ซับสมอทอด
อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
1
2
3
4
5
ประดิษฐกรรมไม้เหลือใช้
    

วัดบรรพตาราม
 
<<<ประกาศเทศบาลตำบลซับสมอทอด ให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่าน ยื่นแบบและชำระภาษีตามกำหนด ดังนี้ >>>ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้น เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี >>>ภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้น เดือนมีนาคม ของทุกปี >>>ภาษีบำร
 
 
        
 
ประชาชนสวนใหญ่นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 90 ศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ 10 มีวัดทางพุทธศาสนา จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
 
วัดซับสมอทอด (วัดเหนือ)
 
วัดบรรพตาราม (วัดใต้)
 
        
 
ในเขตเทศบาลตำบลซับสมอทอด มีสถาบันการศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 7 แห่ง เป็นสถานศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชน โดยใน สถาบันการศึกษาต่างๆ มีการเปิดการสอนหลายระดับตั้งแต่ระดับ อนุบาล ระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ดังนี้