หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประดิษฐกรรมไม้เหลือใช้
    

วัดบรรพตาราม
 
 <<<ประกาศเทศบาลตำบลซับสมอทอด ให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่าน ยื่นแบบและชำระภาษีตามกำหนด ดังนี้ >>>ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้น เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี >>>ภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้น เดือนมีนาคม ของทุกปี >>>ภาษีบำร
 
 
 


 
ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
 
พัฒนาระบบจราจร
 
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
 
การพัฒนาการใช้ที่ดิน
 


 
สร้างจิตสำนึก และความตระหนักการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 
บำบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 


 
พัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ประชาชน