หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประดิษฐกรรมไม้เหลือใช้
    

วัดบรรพตาราม
 
 <<<ประกาศเทศบาลตำบลซับสมอทอด ให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่าน ยื่นแบบและชำระภาษีตามกำหนด ดังนี้ >>>ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้น เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี >>>ภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้น เดือนมีนาคม ของทุกปี >>>ภาษีบำร
 
 
 


 
ป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
 
ส่งเสริมการศึกษา และวัฒนธรรมในชุมชน
 
ส่งเสริมสุขาภิบาลในชุมชน
 
ส่งเสริมพัฒนาสวัสดิการ และนันทนาการแก่ประชาชน
 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 


 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่น
 
พัฒนาบุคลากร
 
ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้สถานที่ในการปฏิบัติงาน
 
เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน
 
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการเทศบาล
 
ปรับปรุงและพัฒนารายได้
 
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการทะเบียนและการบริการประชาชน